סקרים ושערוכים

סקרים נועדו לבדוק "מצב קיים" לפני עריכת ביטוח לעסקים, דירות ופרויקטים קבלניים . הסקר נועד לתעד את המצב הקיים, לקבוע סכומי ביטוח מתאימים, להמליץ על הגנות מתאימות והינו בעל משמעות רבה הן למבוטח עצמו והן למבטח. 

חברתנו מבצעת בין היתר:

סקרי סיכונים המתעדים את המצב הקיים בבית העסק וסביבתו ובוחנים את חשיפת בית העסק לסכנות קיימות / עתידיות.

בדיקת סכנות סביבתיות

איתור סכנות למבנה, לתכולתו, לציוד הנייח והנייד ולמלאים המאוחסנים בבית העסק .

סקרי סיכונים

סקרי סיכונים ומידע חיתומי לפרויקטים קבלניים בתחום הבניה ההנדסה והתשתיות,  המהווים בסיס לביטוח הפרויקט, הן בהיבט שווי הפרויקט והן בהיבט הסיכונים הכרוכים בביצועו, תוך התייחסות לסביבה בה הוא ממוקם. הסקר יכלול סקירת את שטחי העבודה המיועדים ומספק תמונה מלאה של שווי הפרויקט כולל הסיכונים הפוטנציאלים אליהם עלול להיות חשוף, או לחשוף גורמים סמוכים.

סקר מבנים סמוכים, והתשתיות המצויות בסמיכות לפרויקט

צוות הסוקרים יסקור ויתעד את המבנים הקיימים בסמוך , יציבותם ורמת התחזוקה שלהם,  תקינות תשתיות ומספקים תמונת "מצב קיים" לפני תחילת הפרויקט, למקרה של תביעות העלולות להגיע מצד שלישי  בשל טענות כי נגרם להם נזק כתוצאה מהעבודות המתבצעות באתר.

Call Now Button